اهداف اصلی و جانبی

  • یکی از اهداف اصلی این پروژه کسب تجربه در جهت تکثیر و پرورش وحوش به خصوص پرندگان و اضافه نمودن آن به طبیعت از طریق رها سازی می باشد.
  • دومین هدف اصلی تکثیر و پرورش کبک ، قدم برداشتن در جهت ایجاد شکارگاههای خصوصی است.
  • هدف سوم اضافه شدن گوشت این پرنده به سبد مصرف خانواده ایرانی میباشد که این امر باعث کمک های شایان توجهی به دلایل زیر خواهد بود :

    1. جلوگیری از فروش قاچاق این پرنده که بوسیله بعضی از شکارچیان و در جهت سود جویی صید میگردد.
    2. در صورت موافقت سازمان محیط زیست می توان از این پروژه جهت رها سازی و ایجاد شکارگاههای خصوصی استفاده نمود و تعداد زیادی از شکارچیان داخلی و خارجی را به خود جذب نموده و موجب توسعه اکوتوریزم خواهد شد.
 
© Copyright 2005. PersianChukar All rights reserved.